OKUMA – YAZMAYA HAZIRLIK ETKİNLİKLERİ

Okulöncesi eğitim çocuğun psiko-motor, sosyal-duygusal, dil-bilişsel gelişimini destekleyip, özbakım becerilerini kazandırdığı ve onları ilköğretime hazır duruma getirdiği bir öğrenme alanıdır. Eğitim sistemimizde ilköğretimin ilk kademesinin başlangıcı olan, okulöncesi eğitim etkinliklerinden birisi de okuma-yazmaya hazırlık çalışmalarıdır. Okuma- yazmaya hazırlık çalışmalarında edinilen temel bilgi ve beceriler yoluyla bilişsel faaliyetler artmaktadır. Bu çalışmalar çocuğun akıl yürütmesine, algısal yeteneğini geliştirmesine ve çeşitli kavramları geliştirmesine temel hazırlamaktadır. Çocuğun okuma becerisini kazanmasında en etkili yöntemin, ses birimleri ve bu birimleri temsil eden yazılı semboller arasındaki ilişkiye dikkat çeken çalışmalar olduğu kabul edilmektedir. Çocuklar, okuma becerilerini geliştirmeye yönelik etkinliklere katılarak çevrelerindeki basılı materyallerin özelliklerine dikkat ederek ve yetişkinlerin yazı dilini nasıl kullandıklarını gözlemleyerek okula başlamadan önce okuma kavramlarını oluşturmaya başlamaktadır. Yapılan araştırmalar, okulöncesi dönemde geliştirilen okuma kavramlarına ilişkin becerilerin, ileriki yıllarda okuma başarısını olumlu yönde etkilediğini ortaya koymaktadır. Okuma yazmaya hazırlık çalışmalarında yaş, gelişim düzeyi ve bireysel farklılıkların dikkate alınması son derece önemlidir. Okuma yazmaya hazırlık çalışmaları; görsel algı çalışmalarını, işitsel algı çalışmalarını, kalem tutma ve el becerisini geliştirme çalışmalarını, temel kavram çalışmalarını, problem çözme becerilerinin gelişimini, dikkat süresi ve dikkat yoğunluğu ile bellek gelişimini destekleyen çalışmaları, güven ve bağımsız davranış geliştirme çalışmalarını kapsamaktadır. Okuma yazmaya hazırlık çalışmalarında çocukların yaşam boyu kullanabilecekleri dinleme, konuşma, etkili iletişim kurma, okuma yazma becerileri vb. kazanımları ve bu becerileri yoluyla tüm gelişimleri yönünden kendilerini geliştirmeleri amaçlanmıştır. Bu çalışmalar okuma ya da yazma amacını taşımamaktadır. Çocukların ilköğretime hazır bulunuşluk düzeylerini arttırmak amacıyla yapılan etkinlikleri içerir. Okuma yazmaya hazırlık çalışmaları tüm yıl boyunca yapılmalı, sadece son aylara doğru yoğunlaştırılmamalıdır.